ЕЛЕКТРОНЕН ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР PIC THERMO EASY

 

ЦЕНА: 54.69 лв.

Термометърът измерва инфрачервените излъчвания, отделяни от повърхността на челото и превръща това измерване в еквивалентна орална температура. 

 

Аксесоари:

 

•  Поставка за термометъра
•  Несесер

 

 

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЯЛОТО

 

Кръвното налягане и температурата на тялото варира при различните хора през целия ден, колебаейки се между 35,5 °С и 37,8 °С (95,9 °F - 100 °F).

 

За да се определи правилно температурата, е необходимо да се направят няколко измервания в различно време от деня и да се установи средната стойност, която ще се приеме за нормална. Този метод ще осигури стабилна основа, която да служи за референтна точка при измерване на повишена температура. Запомнете, че повишаване на температурата над нормалната с 1 °С (1,8 °F) или повече, обикновено е индикация за повишена температура.

 

Измерването на температурата на различни места от тялото (в ректума /ректална/, подмишницата /аксиларна/, в устата /орална/, на челото /фронтална/, в ухото /аурикуларна/) ще даде различни показания. Абсолютно нормално е температурата, измерена орално да е различна от тази, измерена аксиларно и е грешно двете показания да бъдат сравнявани.

 

 

По-долу е посочена нормалната температура, измерена в различни части от тялото:

 

•  Ректална - 36,6 °С ÷ 38 °С (97.9 °F ÷ 100.4 °F)
•  Аксиларна - 34,7 °С ÷ 37,3 °С (94,5 °F ÷ 99,1 °F)
•  Орална - 35,5 °С ÷ 37,5 °С (95,9 °F ÷ 99,1 °F)
•  Аурикуларна (ушна) - 35,8 °С÷ 38 °С (96,4 °F ÷ 100,4 °F)

 

КАК ДА ИЗМЕРВАМЕ ТЕМПЕРАТУРАТА

 

Предпазни мерки:

 

Термометърът притежава предпазна лента, която защитава батерията. Преди употреба трябва да премахнете тази предпазна лента, по начин описан в раздела „Поставяне/подмяна на батерията".

 

•  Термометърът адаптира измерването на челната температура въз основа на стайната температура. За оптимален резултат, той трябва да се намира в стаята, където ще бъде измерена температурата поне 20-25 минути преди измерването. Също така човекът, на когото ще бъде измервана температурата, трябва да бъде в същата стая поне 5 минути преди измерването. Докато трае измерването, избягвайте излагането на челото на директна слънчева светлина, топлина от камина или струя на климатик.

 

•  Почистете челото от пот, грим и др. и изчакайте няколко минути преди да направите измерването.

 

•  Избягвайте измерване на температурата 30 минути след физически упражнения, взимане на вана или хранене.

 

•  Не докосвайте сензора или други метални части на термометъра с пръсти. Ако са останали отпечатъци от пръсти върху термометъра, трябва да го почистите, следвайки инструкциите от раздел „Грижа и поддръжка".

 

ИЗМЕРВАНЕ

 

Забележка:

 

Измерването, направено на челото се конвертира в еквивалента на орално измерване. Темпоралната артерия е свързана със сърцето посредством сънната артерия. Уредът е проектиран да измерва сигнал от повърхността на челото в зоната на темпоралната артерия, която е главната артерия, намираща се на слепоочието. Уверете се, че сензорът е чист и не е увреден, а челото е добре почистено.

 

1. Настиснете бутон старт. След приблизително две секунди ще се появят всички символи върху дисплея и ще се чуят две писукания. След като самопроверката приключи успешно, върху дисплея ще се появят символите показани на фиг. 1 и термометърът е готов за измерване.

 

Фиг. 1

 


 

2. Ако се появи съобщение за грешка, прочетете указанията в раздел "Отстраняване на неизправности". Поставете уреда, както е показано на фиг. 2 и фиг. 3, за да направите измерване.

 

Фиг. 2 и Фиг. З

 


 

 

 

3. Натиснете бутонът за измерване, който се намира от лявата страна на термометъра  и започнете да движите уреда по продължение на слепоочието, както е показано на фиг. 4. Можете да направите измерването както на лявото, така и на дясното слепоочие.

 

Фиг. 4

 


 


Измерването е завършено, когато се чуе дълго писукане. Времето необходимо за измерване обикновено е между пет и осем секунди, в зависимост от това кога термометъра е отчел най-високата температура на челото.

 

Забележка:

 

Температурата, измерена на лявото и дясното слепоочия, може да е различна, в зависимост от дълбочината, на която се намира темпоралната артерия и нейната големина в тази област.

 

Важно: След всяко измерване, поставяйте термометъра върху неговата поставка, за да го запазите чист.

 

ВАЖНО

 

За да направите правилно измерване, винаги поставяйте термометъра на едно и също място върху челото. Когато повтаряте измерването винаги поставяйте термометъра на същото място върху челото. Изчакайте поне 2 минути между последователните измервания, за да избегнете прегряване на сензора, което може да доведе до грешни стойности.

 

Ако държите термометъра в ръка или в близост до топлинен източник, тогава сензорът ще отчете по-висока стайна температура и направеното измерване ще е по-ниско от реалното.

 

ЗАПАМЕТЯВАЩА ФУНКЦИЯ

 

При включен термометър, натиснете бутона Й, за да видите стойността на температурата, запаметена в паметта на уреда. Натиснете бутона и отново, за да видите останалите стойности, запаметени в паметта. Запаметяващата функция може да показва до 25 измервания. Последното измерване, направено, преди да изключите уреда, се запаметява в паметта.

 

РЕЖИМ ЧАСОВНИК

 

При закупуване на термометъра, функцията „Часовник" не е предварително зададена.

 

За да я настроите:

 

•  Включете уреда, като натиснете бутона старт.

 

•  Натиснете отново бутона и го задръжте, докато на дисплея се появят надписите „SЕТ" и „00:00". Те ще се задържат върху дисплея в продължение на около 10 секунди. 
•  Натиснете бутона  да изберете настройка на часа. Цифрите, показващи часа ще примигват в продължение на около 10 секунди.
•  Натиснете бутона  неколкократно, за да настроите желания час

 

•  Потвърдете въведената стойност за часа, като натиснете бутон старт, след което цифрите показващи минутите ще започнат да примигват.
•  Натиснете бутона неколкократно, за да настроите желаните минути.

 

•  Потвърдете въведената стойност за минутите, като натиснете бутон й, след което автоматично ще се включи режимът за измерване на температурата.

 

Часът ще се появява, когато термометърът е изключен и ще бъде изтрит, ако се извади батерията.

 

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ °С/°F

 

За да промените скалата на измерване от Целзий във Фаренхайт, натиснете бутона  в продължение на поне три секунди, когато термометърът е изключен.

 

Едновременно с бутона  натиснете и бутона старт, докато на дисплея се появи символа „°F". След това отпуснете и двата бутона. За да превключите скалата на измерване от фаренхайт във Целзий, повторете действието.

 

ИНДИКАТОР ЗА ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА

 

Ако термометърът отчете температура > 37,5 °С (99,5 °F), ще се чуят едно дълго, последвано от три кратки писукания, които ще предупредят потребителя за измерена повишена температура.

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ

 

Термометърът ще се изключи самостоятелно, ако не се използва в продължение на повече от една минуса. Също така може да се изключи ръчно, като натиснете продължително бутона старт, докато върху дисплея се появи символа ОFF.

 

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

 

Сензорът, посочен на фиг. 5 е най-деликатната част от термометъра. Почиствайте термометъра внимателно, за да не увредите сензора.

 

Фиг. 5

 


 

а)  Съхранявайте термометъра на сухо място и на разстояние от течности и директна слънчева светлина.
б)  Почиствайте сензора и пластмасовите части на термометъра, които са в контакт с кожата с мека памучна кърпа, напоена със 70° спирт.
в)  Почиствайте повърхността, която е в контакт с кожата, всеки път преди употреба, за да избегнете пренасяне на зарази. Сензорът трябва да се поддържа чист, за да се осигури акуратно измерване. Оставете сензорът да изсъхне след почистване за поне пет минути.

 

ВАЖНО:

 

1. Уверете се, че сензорът е чист
2.  Преди измерване, останете в стаята, в която ще направите измерването, поне пет минути. Също така избягвайте физически упражнения и взимане на вана поне 30 минути преди измерването.
3.  Запомнете! Винаги трябва да почиствате лицето от пот и грим, преди да направите измерването.
4.  По време на измерването избягвайте излагане на вятър и светлина.
Важно, термометърът не е водоустойчив. Съхранявайте го на сухо място, далеч от течности и източници на топлина. Температура на съхранение: -20°С ÷ +50°С(-40 °F ÷ 122°F).

 

ПОСТАВЯНЕ/ПОДМЯНА НА БАТЕРИЯТА

 

Инфрачервеният термометър е снабден с литиева батерия тип СR2032, която е защитена посредством предпазна лента. Когато го употребявате за първи път, трябва да свалите капачето на батерията, намиращо се на обратната страна на термометъра, да махнете предпазната лента и да поставяте обратно капачето. Ако символът за изтощена батерия се появи върху дисплея или термометъра не работи, подменете батерията както следва:
•  свалете капачето на батерията, намиращо се на обратната страна на термометъра
•  извадете старата батерия, като използвате остър предмет
•  поставете новата батерия с положителния полюс (+), сочещ нагоре и отрицателния полюс (-), сочещ надолу; щракване ще покаже, че батерията е поставена правилно в отделението й
•  поставете обратно капачето

 

Внимание: Подменете батерията само с тип СR2032. Използването на друг тип батерия може да представлява риск от пожар или експлозия.

 

Внимание: Батерията може да експлоадира, ако не се употребява правилно. Не презареждайте, не поставяйте на обратно, не нагрявайте и не изгаряйте батерията. Съхранявайте на място недостъпно от деца. Този уред трябва да бъде рециклиран.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 

1. Съответства на ЕN60601-1 стандарт за сигурност.
2. Проектиран в съответствие с ЕN 12470-5 стандарт. Клинични термометри - част 5: действие на инфрачервени термометри за уши".
3. Отчитащ температурен диапазон: 34 °С ÷ 42,2 °С (93,2 °F ÷ 108 °F).
4. Точност: ±0,2 °С, при диапазон на отчитане 35,5 "С (95,6 °F) ÷ 42,0 °С (107,5 °F) и ±0,3 °С, при диапазон на отчитане извън предходния.
5. Експлоатационна температура: 10,0 °С ÷ 40,0 °С; относителна влажност < 85%.
6. Условия за транспорт: -20 °С ÷ +65 °С; относителна влажност < 90%.

 

Класифицикация в съответствие с ЕN60601-1 стандарт за сигурност:

 

1. Устройство с външно захранване
2. Приложена част: ВF част
3. Непрекъснато действие
СЕ 0197: съответства с Директива за медицинските изделия 93/42/ЕЕС и последващите промени.

 

Забележка:

 

1. Термометърът е произведен в съответствие с приложимите стандарти и е в съгласие с всички изисквания за защита във връзка с електромагнитната съвместимост (ЕС). Все пак трябва да бъдат взети специални предпазни мерки в съгласие с директивите на ЕС: с устройството трябва да се оперира и да бъде поставено на място, в съгласие с информацията за ЕС в тази листовка.

 

2. Преносими и мобилни радио-комуникационни оборудвания могат да окажат въздействие върху работата на електро-медицинското устройство. Когато възникне електромагнитно смущение, повторете измерването ако не сте сигурни в измерените стойности.

 

 

 

Справочник

Търсене

Открийте при нас:
ЧАЕВЕЦ
ДЕРМАСПРЕЙ
ПСОКАЛМИН крем
ХЕМОРРЕЛ
КРЕМ РОДОПСКО ЧУДО
БЯЛ КРЕМ РАЧЕВ
НЕПРОЛИЗИН G ГЕЛ
ПОСТ-НЕПРОЛ ГЕЛ
БИОБРАН
КАНЕЛИМ /PING-XIAO/
ГРАНОФУРИН
КРЕМ ПАЛИ
ФЕРТИЛЕЙД ЗА ЖЕНИ
ФЕРТИЛЕЙД ЗА МЪЖЕ
МОТИЛИТИ БУУСТ
ДИКРАСИН ЛОСИОН
ДИКРАСИН ГЕЛ
МАСЛО 110 с алое вера
ВИТАСИН КРЕМ
ГЕНЕРОФИТ КРЕМ
ЗАГРЯВАЩИ ПЛАСТИРИ
ТОПЛО-СТУДЕН КОМПРЕС
МУРСАЛСКИ ЧАЙ ЕКСТРАКТ
САНТАМЕНТ
СТРЕСОВИТАЛ КАПКИ
ХЕПАВИТАЛ КАПКИ
ДИАБЕТАЛ КАПКИ
АЛКОФИТАЛ КАПКИ
АНАЛИЗАТОР НА МАЗНИНИ
АФРИКАНСКИ ЧЕРЕН САПУН
ЧАЙ ДЕМИР БОЗАН
ЧАЙ ВИГАРД
ЧАЙ УРОГАРД
ЧАЙ ТИ ЛАЙФ
ЧАЙ 17 БИЛКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ ФИЛТЪР
КИТАЙСКО МАСЛО
АФТОДОНТ
АНГИЗОЛ
ГЕЛ АЛЯСКА
УЛТИМА ЖЕНШЕН ТАБЛ X9
ДЕХИПЕР ФОРТЕ
ТИБЕТСКИ КАПКИ
ГЕРМАНИЙ GE132
АКУТОЛ СПРЕЙ
ЗЛАТНО МАСЛО
АЛОЕ НА КРИСТАЛИ
РЕМЕСКАР КРЕМ
АЛЕРГОКСИН
КАРДИОКСИН
ДИАБЕКСИН
ВАРИКСИН
ТРИАКТАЛ
ТРОЙЧАТКА
ОТОСТИК БЕБЕ КОРЕКТОР
МАОЛО
МИРАВИТАЛ ВИТ. В12 КАПКИ
КРАЧКОМЕР ZANO
ХЕЛИКС (HELIX)
ИНХИБРЕЛА
ЗЛАТЕН ЧАЙ
GUTTO Мравчен крем
Ние във фейсбук